Integritetsspolicy

Vi är måna om din integritet och vill informera dig om hur dina personuppgifter kan komma att behandlas när du använder Mylans webbplatser och/eller mobila applikationer. 

1. Om oss 

Mylan AB består av Mylan AB, BGP Products och Meda AB. Nedan kommer Mylan avse samtliga dessa bolag. Mylan/vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss genom att du besöker våra webbplatser/applikationer. 

2. Hur Mylan samlar in dina personuppgifter

Mylan kan komma att samla in dina personliga data när du t.ex: 
- använder formulär eller e-post för att kontakta oss direkt eller vår kundservice
- ansöker om ett jobb via e-postadressen: recruitment@mylan.com eller genom länkar som omdirigerar till externa jobbsökar-webbplatser 
- svarar på undersökningar
- navigerar på webbplatserna, då automatiskt genererad data samlas in och lagras, inklusive dina preferenser och anonym användningsstatistik. När du besöker webbplatserna, samlar vi och utomstående tjänsteleverantörer in och registrerar personuppgifter som vår server loggar från din webbläsare, inklusive din IP-adress, och från cookies och liknande teknik (se särskilt avsnitt nedan).
- skickar kommentarer eller bilder på våra sociala medier (facebook, twitter, linkedIn, youTube, etc.).

3. Varför behöver vi dina personuppgifter

Mylan samlar sannolikt in dina personuppgifter när: 
- du har gett samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål; eller
- behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för fullgörandet av en överenskommelse som du är part i; eller
- behandlingen är nödvändig för att efterleva en rättslig förpliktelse som Mylan är inblandad i; eller 
- behandlingen är nödvändig för de ändamål som rör våra legitima intressen, t.ex när Mylan samlar in rekryteringsrelaterade data med anledning av att anställa ny personal.

4. Personuppgifter som samlas in om dig

Vi kan komma att samla in och behandla följande personuppgifter om dig, t.ex:
- identifikationsuppgifter såsom ditt för- och efternamn, kontaktuppgifter såsom e-post, fotografier, etc som tillhandahålls av dig.
- finansiella personuppgifter såsom pris på en offert, faktura, bankkonto uppgifter, kreditkort uppgifter etc. 
- familjerelaterade personuppgifter sådana personuppgifter på familjeband (barn-förälder) som kan krävas av vissa applikationer.
- elektronisk identifieringsdata tillgänglig på datorn (sådan som ”cookies” eller ”IP-adresser”) 
- (känsliga personuppgifter) Hälsodata såsom sjukdomar, medicinsk behandling, Mylan produkter som konsumeras, etc.) som föreskrivs av dig på grund av alla relevanta Mylan program du kan använda. 


5. Hur använder vi dina personuppgifter

I allmänhet används personuppgifter som du lämnar till oss för:
- att kommunicera med dig
- att svara på din begäran om information
- att tillhandahålla och förbättra våra tjänster
- att informera dig om våra nya produkter och tjänster samt om jobbmöjligheter inom Mylan.

6. Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att sparas av Mylan tills dess att de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlas in eller annars har behandlats.

Personuppgifter som är relaterade till utförandet av en tjänst (t.ex. användning av våra applikationer) eller en begäran av dig sparas tills dess att de inte längre är nödvändiga, dock arkiveras kontrakt och därmed de persondata som anges i kontraktet under lagstadgad tid – detta för eventuella rättstvister.

7. Cookies

När du besöker våra webbplatser, samlar vi in dina personuppgifter såsom din IP-adress, inställningar, anonym användningsstatistik genom cookies, serverloggar, liknande teknik och personuppgifter från din webbläsare. 

De personuppgifter som vi får från din användning av våra cookies kan vi komma att behandla  för följande ändamål, t.ex.:
- när du fyller i online-formulär
- för att identifiera dig när du en gång har loggat in
- för att upptäcka autentiserings missbruk 
- för nätbelastningsutjämning
- för att komma ihåg dina preferenser 
- för sociala mediers spårningscookies
- för tredje parts sociala delnings plugg-in cookies 
- för analyser och marknadsundersökningar 
- för beteendestyrd riktad reklam
- att tillåta tredje part att spåra dig för beteendestyrd annonsering, analyser eller marknadsundersökningar 

Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter genom cookies genom att inaktivera installationen av cookies genom att ändra inställningarna din webbläsare. Dessa inställningar är vanligtvis tillgängliga i avsnittet ”verktyg”, ”alternativ”, ”hjälp” eller ”preferenser” i din webbläsare. 

Vissa åtgärder du vidtar för att invända mot cookies kan komma att ändra din upplevelse av internet liksom dina möjligheter till åtkomst till vissa tjänster  som kräver användning av cookies. Vi avsäger oss allt ansvar relaterat till försämrad drift av våra tjänster på grund av din invändning mot cookies eller ändring av cookieinställningar som är nödvändiga för drift. 

8. Mottagarna av dina personuppgifter


Vi kan dela dina personuppgifter med följande mottagare, t.ex.: 
- Mylan delar dina personuppgifter med relevanta Mylan dotterbolag och filialer, på en ’need-to-know-basis’ (t.ex. delning av rekryterings data mellan rekryterande bolag och moderbolag osv.)
- Mylan kan också dela dina personuppgifter med tredje part under följande villkor tex:
   - du samtycker till att dela personuppgifter;  
   - vi behöver dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning, exempelvis leverantörer av tekniska tjänster såsom underhåll och webbhotell etc som levererar en tjänst som du har begärt (till exempel när du ansöker om ett jobb)
   - Mylan mottar en begäran från en rättslig myndighet eller någon annan juridiskt auktoriserad administrativ myndighet som ber att sådana personuppgifter lämnas ut i efterlevnad med de lagar som gäller.

9. Internationella överföringar av uppgifter

För att erbjuda våra tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra länder än det land i vilka uppgifterna ursprungligen samlades in. 

Dessa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land till vilka du initialt tillhandahöll personuppgifterna i. Överföringar av personuppgifter från Mylanverksamheter som ligger i Sverige till Mylan N.V. kontoret som ligger i USA: Mylan N.V. grundar sig på EU-USA Privacy Shield som tagits fram av Department of Commerce och EU-kommissionen angående insamling, lagring, användning, överföring och annan behandling av personuppgifter som överförs från EES till USA För mer information om den Privacy Shield, Vänligen se https://www.privacyshield.gov 

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder som har erkänts som ”säkra” i enlighet med beslut av EU-kommissionen. Mylan är mån om din integritet och grundläggande fri- och rättigheter att utöva dina rättigheter  avseende överföringar av personuppgifter från Mylans affärsverksamhet som ligger i Sverige till någon annan Mylanverksamhet eller tredje parts leverantör i ett annat land.

10. Dina integritetssrättigheter 

Du har rätt att från Mylan begära:
- tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter
- restriktion av behandlingen av dina personuppgifter, eller att invända mot sådan behandling
- uppgiftsportabilitet (dvs. att begära dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format).

När behandlingen grundar sig på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten: https://www.datainspektionen.se/

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via:
- e-post på dataprivacy@mylan.com eller 
- post till: Dataskyddsansvarig, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA. 15317, USA, 
- eller telefon: https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm 

11. Hur skyddar vi dina personuppgifter

Mylan arbetar för att skydda dina personuppgifter mot skador, förlust, avslöjande, förskingring, intrång, ändring eller förstörelse. För att skydda personuppgifter upprätthåller vi fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till dem som behöver känna till informationen för att ge fördelar eller tjänster till dig. Dessutom utbildar vi våra medarbetare om integritet.

12. Barn sekretess

Mylan samlar inte medvetet in, upprätthåller eller behandlar personuppgifter från barn under 16 år, och ingen del av Mylans webbplatser/applikationer är riktade till barn under 16 år.

Om du upptäcker att personuppgifter för barn under 16 år har samlats in av en Mylanverksamhets webbplats/applikation utan samtycke  av innehavaren som har föräldraansvar för barnet, vänligen kontakta oss via:

- e-post på dataprivacy@mylan.com eller 
- post till: Dataskyddsansvarig, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA. 15317, USA, 
- eller telefon: https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm 

13. Ändringar i vår integritetspolicy och praxis

Mylan kommer löpande att ändra/revidera denna Integritetspolicy. Information om revideringarna kommer att ges i Policyn och på Integritetspolicyns sida och/eller genom annan avisering. 

14. Personliga kontaktuppgifter/frågor

För frågor eller kommentarer relaterade till Mylans Integritetspolicy, sättet som Mylan samlar in och behandlar dina personuppgifter, eller för att utöva dina rättigheter relaterade till dina insamlade personuppgifter kontakta Mylan via:

- e-post på dataprivacy@mylan.com eller 
- post till: Dataskyddsansvarig, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA. 15317, USA, 
- eller telefon: https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm 
Mylan har också utsett ett Dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till DPO: dataprivacy@mylan.com. 


Senaste uppdatering  2019-05-10