Hulio - riskminimeringsmaterial


 

Patientfolder Reumatologi Hulio

Patientinformation för dig som fått i uppdrag att utbilda dina patienter som fått Hulio® (biosimilar innehållande adalimumab) utskrivet inom de gastroenterologiska sjukdomarna.

Ladda ned Beställ 


Patienfolder Gastroenterologi Hulio

Detta kort innehåller utvald viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om före och under ditt barns behandling med Hulio® (biosimilar innehållande adalimumab).

Ladda ned Beställ


Patienfolder Dermatologi Hulio

Patientinformation för dig som fått i uppdrag att utbilda dina patienter som fått Hulio® (biosimilar innehållande adalimumab) utskrivet inom de dermatologiska sjukdomarna.

Ladda ned Beställ


Hulio® (adalimumab), injektionsvätska, lösning. ATC-kod: L04AB04 (TNF-alfa-hämmare). Rx. F. Indikationsområden: Måttlig till svår (inkl. svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel. Aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit hos patienter från 2 års ålder, som har svarat otillräckligt på en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel. Aktiv entesitrelaterad artrit hos patienter, 6 år och äldre, som inte svarat på eller som inte tolererar konventionell terapi. Svår, aktiv ankyloserande spondylit (AS) hos vuxna som inte svarat tillfredsställande på konventionell behandling. Behandling av vuxna med allvarlig axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS men med tydliga tecken på inflammation via förhöjt CRP och/eller MR, som inte har svarat tillräckligt på icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår, aktiv hidradenitis suppurativa (HS) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos vuxna patienter som inte svarat trots fullständig och adekvat konventionell behandling. Måttlig till svår, aktiv Crohns sjukdom hos pediatriska patienter, från 6 års ålder, som inte har svarat på konventionell terapi inklusive primär nutritionsterapi och en kortikosteroid och/eller en immunomodulerare. Måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter som svarat otillfredsställande på konventionell behandling. Icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Pediatrisk icke-infektiös kronisk främre uveit hos patienter från 2 års ålder som inte har svarat tillräckligt eller som inte tolererar konventionell behandling eller där konventionell behandling inte är lämpligt. Förpackningar: Hulio finns som injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg, förfylld injektionsspruta 40 mg samt injektionsflaska 40 mg. Produktresumé senast uppdaterad: 2018-09-17. För ytterligare information och pris se www.fass.se. Marknadsförs av Mylan AB. www.mylan.se.

Senaste uppdatering  2020-09-18