Dataskyddsmeddelande

DATASKYDDSMEDDELANDE FÖR HANTERING AV MEDICINSKA FRÅGOR, PRODUKTREKLAMATIONER OCH BIVERKNINGSRAPPORTER

1. Introduktion

Detta dataskyddsmeddelande beskriver behandlingen av personuppgifter i samband med medicinska frågor, produktreklamationer och biverkningsrapporter. Om rapportören inte är densamma som den berörda kunden eller patienten ska rapportören delge den berörda kunden eller patienten innehållet i detta dataskyddsmeddelande.

2. Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

Följande bolag ingår i Viatris koncern (hädanefter benämnd ”vi”) och är tillsammans ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Artikel 26 i Dataskyddsförordningen (GDPR):


Mylan AB: Box 23033, 104 35 Stockholm, organisations nr: 556279-0344
BGP Products AB: Box 23033, 104 35 Stockholm, organisations nr: 556984-1728
Meda AB: Box 906, 170 09 Solna, organisations nr: 556427-2812
Meda OTC AB: Box 906, 170 09 Solna, organisations nr: 556529-4773
Recip AB: Box 906, 170 09 Solna, organisations nr: 556694-8849

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in de personuppgifter som är nödvändiga för hantering av medicinska frågor, produktreklamationer eller biverkningsrapporter:

  • Om kunden eller patienten: För- och efternamn eller initialer, födelsedatum/ålder, kön, vikt, längd, hälsouppgifter så som sjukdomshistoria, hälsotillstånd och medicinering, och om tillämpligt uppgifter om sexualliv.
  • Om rapportören (om ej samma som patienten/kunden): för- och efternamn, kontaktuppgifter och yrke (för sjukvårdspersonal).

4. I vilket syfte och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

För att upprätthålla säkerheten för läkemedel, medicintekniska produkter, kosttillskott och kosmetika är vi enligt lag skyldiga att registrera och utvärdera misstänkta biverkningsrapporter och produktreklamationer och tillika rapportera dessa till regulatoriska myndigheter. Den rättsliga grunden för denna behandling av data, är vår skyldighet att följa de legala krav vi har. Känsliga personuppgifter behandlas av hänsyn till allmänintresset för folkhälsan.

5. Är du tvungen att förse oss med personuppgifter?

På grund av våra legala skyldigheter kommer vi att efterfråga den information vi behöver för att korrekt registrera din medicinska fråga, produktreklamation eller biverkningsrapport. Som kund eller patient har du inga legala skyldigheter att förse oss med personuppgifter. Utan relevanta personuppgifter kommer vi dock kanske inte att kunna behandla ditt ärende fullständigt, eller inte alls. Vi kommer oavsett att registrera och bedöma din rapport samt skicka den till regulatoriska myndigheter i de fall där vi enligt lag är skyldiga att göra det. Det kan även finnas speciella rapporteringsskyldigheter enligt lag eller avtal för sjukvårdspersonal samt för våra anställda.

6. Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer vara tillgängliga endast för ett begränsat antal mottagare, inklusive våra anställda inom koncernen, som behöver dessa enligt deras ansvarsområden eller legala skyldigheter.

I enlighet med våra legala skyldigheter överför vi dina personuppgifter till regulatoriska myndigheter eller anmälda organ (notified bodies). Vi överför också dina personuppgifter till sjukvårdspersonal eller andra läkemedelsföretag om detta är nödvändigt ur säkerhetssynpunkt för läkemedel, medicintekniska produkter, kosttillskott och kosmetika. Innan data förs över maskeras den data som direkt kan identifiera en kund eller patient. I sällsynta fall kan vi behöva överföra dina uppgifter i ett identifierbart format till specifika samarbetspartners, vid sådana tillfällen garanterar vi att vidta alla lämpliga skyddsåtgärder för att uppfylla gällande krav.

Vi använder oss också av tredje-parts-serviceföretag (tex jourlinje, datalagring och IT support) som också kan få tillgång till dina personuppgifter för att kunna uppfylla sina åtaganden.

Inom ramen för vår verksamhet, vid utövande eller försvar av rättsliga anspråk, kan vi också behöva överföra dina personuppgifter till våra jurister och försäkringsgivare.

7. Kommer dina personuppgifter överföras till tredje land?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra företag inom vår koncern, internationella regulatoriska myndigheter, andra läkemedelsföretag och tredje-parts-serviceföretag lokaliserade utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES) för ovan angivna syften. Detta inkluderar länder som inte har samma nivå av skydd för personuppgifter som EU/EES. I dessa fall kommer vi säkerställa att sådan överföring utförs enligt tillämpliga lagar för dataskydd. Dataöverföring till andra företag inom vår koncern, andra läkemedelsföretag och tredje-parts-serviceföretag lokaliserade utanför EU/EES skyddas av lämpliga avtalade skyddsåtgärder så som EU-standardavtalsklausuler mellan EU och USA. Kontakta vårt dataskyddsombud för att erhålla kopior av relevanta dokument, se avsnitt 12.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas på ett sätt som tillåter identifiering så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilka de registrerades. Medicinska frågor anonymiseras/maskeras efter 150 dagar efter ärendets avslut. Om en medicinsk fråga innehåller en biverkningsrapport eller en produktreklamation sparas informationen enligt följande. Biverkningsrapporter och produktreklamationsrapporter sparas så länge en produkt är godkänd och i minst 10 år efter att marknadsgodkännandet upphört. Radering av personuppgifter äger inte rum så länge behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för verksamhet, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

9. Sker automatiserat individuellt beslutsfattande?

Ett automatiserat individuellt beslutsfattande enligt Artikel 22 i Dataskyddsförordningen äger inte rum.

10. Vilka rättigheter har du enligt Dataskyddsförordningen?

Du har rätt att erhålla bekräftelse från oss huruvida dina personuppgifter behandlas, och om detta är fallet, så har du rätt till tillgång av dina personuppgifter och till den information som är listad i detalj i Artikel 15 Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att utan dröjsmål erhålla rättelse av felaktiga personuppgifter som gäller dig och där det är lämpligt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas (Artikel 16 Dataskyddsförordningen).

Du har rätt att erhålla begränsning av behandlingen av personuppgifter enligt en av de grunder som anges i Artikel 18 Dataskyddsförordningen, till exempel om du ifrågasätter korrektheten av dina personuppgifter, under den tid som personuppgifternas korrekthet utreds.

Du har rätt enligt Artikel 20 Dataskyddsförordningen att ta del av dina personuppgifter som du tillhandahållit till oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format (dataportabilitet). Du har också rätt att överföra personuppgifterna till en annan organisation utan hinder från oss.

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen (Artikel 77 Dataskyddsförordningen). Du har rätt att göra detta till en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du har din hemvist eller arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

11. Från vilken källa kommer dina personuppgifter?

Vi har samlat in dina personuppgifter direkt från dig eller erhållit dem från en person som har anmält ett ärende som rör dig.

12. Hur kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud?

För att utöva dina rättigheter eller göra en förfrågan gällande behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta vår jourlinje på telefonnummer: 020-10 92 73 eller skicka ett e-mail till vårt dataskyddsombud via dataprivacy@viatris.com.

Updated Date  2020-11-25