Användningsvillkor

Denna webbplats tillhandahålls av Mylan AB och dess koncernbolag (”MYLAN“).

Användarvillkor/personuppgiftspolicy

Dessa användarvillkor gäller för din relation till MYLAN och för din användning av denna eller någon annan av MYLANS webbplatser (”Webbplatsen”). Genom att besöka och använda Webbplatsen accepterar du att följa och vara bunden av den version av dessa villkor och personuppgiftspolicyn (tillgänglig i sidfoten) som gäller vid tiden för ditt besök. Vänligen notera den separata personuppgiftspolicyn i sidfoten före användning av Webbplatsen eftersom det är en del av ditt medgivande.

Om du inte accepterar villkoren och den tillhörande personuppgiftspolicyn ska Webbplatsen inte användas.

MYLAN kan när som helst ändra och uppdatera dessa användarvillkor utan föregående meddelande och användaren uppmanas därför att löpande granska villkoren.

Innehållet och informationen på Webbplatsen är begränsade till användning i Sverige.

Innehåll

MYLAN har sammanställt denna Webbplats noggrant och i enlighet med nuvarande kunskaper och god sedvänja i branschen. MYLAN tar inget ansvar för eventuella fel eller brister, aktualitet, korrekthet, fullständighet och/eller kvaliteten i innehållet i Webbplatsen.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. Sådana länkar tillhandahålls endast som en service för användaren.
MYLAN tar inte ansvar för externt innehåll utan fungerar endast som en förmedlare.

MYLAN antar inte det externa innehållet som sitt eget och tar uttryckligen avstånd från olagligt eller omoraliskt innehåll eller annat olaglig beteende på externa webbplatser.

All användning av information härrörande till länkar sker på användarens egen risk och MYLAN är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats.

Om du uppmärksammar olagligt innehåll på en webbplats som MYLAN länkar till vänligen informera MYLAN om detta omedelbart.

Ansvarsbegränsning

MYLAN ansvarar inte i något fall för någon skada, eller för indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av tillgång till eller användning av Webbplatsen (inklusive nedladdandet av data virus eller annan mjukvara) eller underlåtenhet att använda informationen på Webbplatsen eller länkade webbplatser såtillvida inte skadan orsakats av MYLANS grova vårdslöshet eller uppsåt. Skador eller skador på liv, kropp och hälsa ska däremot inte begränsas.

Upphovsrätt och varumärke

Innehållet på Webbplatsen (speciellt innehåll, material och program) utgör MYLANS upphovsrättsskyddade egendom såtillvida inget annat framgår.

Det är inte tillåtet att använda informationen som publiceras på Webbplatsen eller att integrera det skyddade innehållet i andra program eller webbplatser eller använda på andra sätt utan skriftligt godkännande från MYLAN.

Varumärken som förekommer på MYLANS Webbplats är registrerade varumärken som tillhör MYLAN eller dess koncernbolag och skyddas i Sverige och/eller andra länder.

Ingenting på Webbplatsen eller i dessa användarvillkor ska tolkas som att användaren beviljas någon licens eller annan rättighet att använda sådana märken utan skriftligt tillstånd från MYLAN eller den part som äger rättigheterna.

Försäljning av MYLANS produkter

Våra produkter säljs i enlighet med den aktuella versionen av våra Allmänna Försäljningsvillkor.

Lagval och jurisdiktion

Dessa användarvillkor och innehållet på hemsidan lyder under svensk lag.

Jurisdiktionen för konsumenter följer av var konsumenten är bosatt. För alla andra konflikter är den behöriga domstolen den där MYLAN har sitt säte.Senaste uppdatering  2017-09-29