Originalprodukter

Biosimilarer

En biosimilar är likvärdig referensprodukten avseende effekt, kvalitet och säkerhet.

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är oftast proteiner som producerats i levande celler i en biologisk process, är ofta stora och har en komplex struktur. Läkemedel baserade på kemisk syntes är generellt mycket mindre än biologiska substanser. Biologiska läkemedel har en naturlig variation och det är svårare att bestämma deras struktur jämfört med kemiskt framställda, syntetiska läkemedel som har en väldefinierad, enkel molekylstruktur som producerats genom standardiserade kemiska reaktioner. På grund av sin komplexitet kan inte biologiska läkemedel karakteriseras enbart genom testning av slutprodukten utan en stor tyngd av utvecklingen sker i analytiska och icke-kliniska tester.

Biosimilarer

Begreppet biosimilar introducerades i lagstiftningen 2004 och syftar på ett biologiskt läkemedel som liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel (referensläkemedlet). En biosimilar innehåller en likvärdig version av den aktiva substansen i referensläkemedlet. För att en biosimilar ska godkännas krävs att den är jämförbar med referensläkemedlet avseende kemiska egenskaper (till exempel molekylstruktur och föroreningar), biologisk aktivitet och den ska även ha likvärdiga egenskaper avseende farmakokinetik och farmakodynamik samt likvärdig säkerhet och effekt.

Likvärdighet mellan biosimilar och referensprodukt

För att en biosimilar ska erhålla ett positivt utlåtande från European Medicines Agency (EMA) och sedan godkännas av Europeiska kommissionen och därefter Läkemedelsverket ska sökande visa att läkemedlet har avsedd effekt, är säkert för patienten, uppvisar likvärdig farmakokinetik/farmakodynamik som referensprodukten och har en likvärdig, hög kvalitet. Aminosyrasekvenserna för biosimilaren och referensläkemedlet förväntas vara identiska, men små skillnader i till exempel glykosylering kan accepteras då det inte förväntas påverka vare sig effekten eller säkerheten. Tillverkningsmetoden för biologiska läkemedel ger upphov till variation i strukturen för både referensläkemedlet och biosimilarer. Det ställs samma krav på biosimilarer som på referensläkemedlet när det gäller dokumentationen av farmaceutisk kvalitet. Dessutom tillkommer omfattande studier för att visa strukturell likhet med referensläkemedlet. Den komplexa framställningsmetoden och den biologiska variationen innebär att det för biologiska läkemedel oftast inte är möjligt att framställa identiska kopior på samma sätt som för syntetiska läkemedel. En biosimilar betraktas därför som en version av ett sedan tidigare godkänt biologiskt referensläkemedel och inte som en generisk motsvarighet till ett biologiskt läkemedel.

Förutom specifika krav på farmaceutisk kvalitet ställs också krav på prekliniska studier inom farmakologi och toxikologi. Dessutom krävs studier i människa avseende farmakodynamik och farmakokinetik samt i de flesta fall en klinisk studie där biosimilaren jämförs med referensläkemedlet med hänsyn till effekt, säkerhet och immunogenicitet. Den kliniska studien ska vara upplagd för att kunna påvisa eventuella skillnader mellan biosimilar och referensläkemedlet om sådana skulle finnas. Om jämförbarhet visas på det strukturella, funktionella, farmakokinetiska och farmakodynamiska planet och effekten är jämförbar i en klinisk studie, kan biverkningar på grund av läkemedlets farmakologiska verkan förväntas vara likadana och uppstå med liknande frekvens för biosimilar som för referensläkemedlet1,2.

Biosimilarer – jämförande icke-kliniska studier och kvalitetsstudier

Utvecklingen av en biosimilar sker i enlighet med relevanta riktlinjer från EMA och International Conference on Harmonisation (ICH).

  • “Guideline on similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/BMWP/403543/2010)
  • “Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues” (EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005 Rev. 1)
  • ICH guideline S6 (R1) - preclinical safety evaluation of biotechnology-derived pharmaceuticals (EMA/CHMP/ICH/731268/1998).

En godkänd biosimilar har i jämförande kvalitetsstudier, studier av farmaceutisk kvalitet samt jämförande icke-kliniska studier visat att läkemedlet är likvärdigt med referensläkemedlet med avseende på bla molekylstruktur, renhet och biologisk aktivitet.

Säkerhetsövervakning

Övervakningen av biosimilarer följer samma regelverk som för alla andra biologiska läkemedel. För biosimilarer liksom andra biologiska läkemedel finns det krav på spårbarhet, dvs. att det går att spåra vilken tillverkningssats av ett biologiskt läkemedel en enskild patient erhållit. Detta ska dokumenteras i patientjournalen. Detta är dock inte ett specifikt krav för biosimilarer, utan gäller samtliga biologiska läkemedel.

Riskhanteringsplan

En ansökan om godkännande av en biosimilar för försäljning inom EU ska, som för alla läkemedel, alltid innehålla en riskhanteringsplan. Riskhanteringsplanen, som är skräddarsydd för varje produkt, innefattar en plan för säkerhetsövervakning och riskminimerande åtgärder för ett läkemedels främsta risker. För alla läkemedel som är godkända inom EU kan, utöver användningsvillkoren i produktinformationen, kompletterande åtgärder behövas för att hantera en viss risk (till exempel informationsbroschyrer, patientkort eller införande av register).

Biologiska läkemedel som godkänts efter 1 januari 2011 av systemet för utökad övervakning (”svart triangel” ,▼). Genom utökad övervakning uppmärksammas vårdpersonal och patienter på betydelsen av att rapportera alla misstänkta biverkningar av nya läkemedel. Detta bidrar till ytterligare kunskap att addera till den kunskap som erhållits vid de kliniska prövningar som utförts före godkännandet.

Referenser

  1. Producentoberoende information om biosimilarer. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket. 2017.
  2. Information från Läkemedelsverket 5:2015, Principer för bedömning vid godkännande av biosimilarer.

NON-2020-1144 jun

Senaste uppdatering  2020-04-16