Sekretesspolicy

MYLAN INC. GLOBAL MILJÖ - UPPDRAG OCH VÄRDERINGAR

I. UPPDRAG:
Mylan Inc. (Mylan) har förbundit sig att skydda och bevara miljön samt främja miljöhänsyn. Mylan strävar efter att hålla högsta standard på säkerhet och miljömässig välfärd, och samtidigt bidra till aktieägarvärde och upprätthålla nivån på service och professionalism som förväntas av Mylans kunder, anställda och samhällen i vilka Mylan verkar. Mylan ska utforma och driva alla processer enligt miljömässigt ansvarsfulla metoder och försöka att minimera alla effekter på miljön.

II. MILJÖMÄSSIGA VÄRDEN:

a. Compliance
Mylan strävar efter högsta kvalitet i efterlevnad rörande miljöfrågor på ett etiskt och moraliskt sätt. Mylan ska följa alla relevanta miljölagar och förordningar, och samtidigt representera den högsta standarden av professionalism, service och integritet.

b. Prestanda
Mylan ska söka ständiga förbättringar inom alla områden av verksamheten som rör miljöfrågor. Mylan kommer att genomföra självutvärderingar för att säkerställa att alla verksamheter presterar på högsta nivå av miljötänkande. Mylan kommer att aktivt utvärdera miljöprogram för att säkerställa kontinuitet och öka effektiviteten.

c. Stewardship
Mylan ska sträva efter att minimera sin miljöpåverkan och samtidigt stärka miljöarbetet i hela företaget. Mylan kommer säkerställa att all användning av naturresurser och energi görs på ett ansvarsfullt sätt med tonvikt på bevarande.

d. Hållbarhet
Mylan strävar efter att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som har minimal negativ effekt på miljön. Detta inkluderar att utveckla och kontinuerligt förbättra verksamheten för att effektivt minimera avfall, minimera energiförbrukningen samt förebygga föroreningar av alla delar av miljön. Mylan kommer att köpa och använda material som minskar belastningen på naturtillgångar och kan återanvändas, återvinnas och bortskaffas med minsta möjliga påverkan på miljön.

e. Kommunikation
Mylan välkomnar och uppmuntrar till en öppen dialog från konsumenter på alla aspekter på miljöarbete. Mylan kommer att öka öppenheten när det gäller till miljöprestanda och framsteg och delge allmänheten denna information.

f. Utbildning
Mylan personal kommer att få grundlig miljöutbildning och kommer att vara den viktigaste komponenten i tänkesättet kring miljövård. Mylan kommer att uppmuntra och utveckla kunskaper och färdigheter som alla miljömässiga proffs och kommer att se till att de anställda har möjlighet att utföra miljö-uppgifter på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

g. Ledarskap
Mylan strävar efter att vara ledande inom miljöarbetet. Mylan skall vara drivande inom branschen för miljömässigt ansvarsfull forskning och tillverkningsprocesser samt placera miljöinformationen i framkant av sin affärsmodell.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

För att kunna erbjuda våra tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra länder än det land där uppgifterna ursprungligen samlades in, inklusive US där vi har vårt huvudkontor. Dessa länders dataskyddslagar kan skilja sig från det land där du ursprungligen tillhandahöll informationen. När vi överför dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), skyddar vi det enligt beskrivningen i denna integritetspolicy vilket är i enlighet med gällande rättsliga krav, t ex EU-U.S. Privacy Shield Framework, vilket ger ett likvärdigt skydd för överföring av personuppgifter till länder utanför EES. Genom att tillhandahålla personuppgifter till oss godkänner du överföring av personuppgifter till länder utanför ditt hemland, inklusive USA.

För mer information om Privacy Shield eller vår certifiering, se https://www.privacyshield.gov

För att se en kopia av vår policy för skydd av webbplatsskydd, vänligen klicka här.

Kontakt

Om du har frågor angående dina personuppgifter eller vår användning av informationen, vänligen kontakta dataprivacy@mylan.com.

Senaste uppdatering  2017-09-29